Wczytuję...

Wygrzewanie Posadzek Anhydrytowych

Co do zasady należy pamiętać, że optymalnymi warunkami do wiązania posadzki anhydrytowej są temperatury w przedziale od +5°C do +25°C. Przez pierwsze dwa dni od momentu wylania, wylewka anhydrytowa powinna dojrzewać w stabilnych warunkach. Rozumiemy pod tym, że nie wolno po niej chodzić ani w żaden inny sposób jej obciążać, musi być chroniona przed przeciągami, mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zalaniem.

Proces dojrzewania nie powinien być zakłócany. Z tego względu nie należy hamować wysychania poprzez nakrywanie folią lub składowanie materiałów budowlanych.

Bardzo ważnym jest wietrzenie pomieszczeń, które należy wykonywać już po 2 dniach od wykonania posadzki. Aby uzyskać wymagany poziom wilgotności resztkowej (0,5%CM) w podkładach z ogrzewaniem podłogowym nie wystarczy jednak samo wietrzenie. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie procesu wygrzewania. Poniżej przedstawiamy diagram obrazujący przebieg osuszania wylewki.

Proces wygrzewania posadzki anhydrytowej można rozpocząć już po 7 dniach od chwili jej wylania, pamiętając jednak, że maksymalna temperatura, do której możemy nagrzać wodę w rurkach grzejnych, nie może przekroczyć 55°C. Przebieg wygrzewania warto zapisać w Protokole wygrzewania i zachować wraz innymi protokołami odbiorów branżowych. Formularz Protokołu wygrzewania posadzki anhydrytowej do pobrania w zakładce Karty Techniczne.

Na podstawie diagramu widać wyraźnie, że w odróżnieniu od posadzek cementowych, których wygrzewanie można rozpocząć dopiero po 28 dniach, posadzki anhydrytowe bardzo szybko wiążą i są pozbawione skurczu charakterystycznego dla betonu.

Samo wygrzewanie można przeprowadzić w oparciu o profil dynamiczny, czego nie da się powtórzyć na posadzce cementowej.

Orientacyjny czas aktywnego wygrzewania posadzki anhydrytowej o grubości ok. 5 cm wynosi w przybliżeniu 14 dni:

ETAP I – uzyskanie stabilnej temperatury wody w układzie 25°C
ETAP II – wygrzewanie 3 dni
ETAP III – uzyskanie stabilnej temperatury wody w układzie 55°C
ETAP IV – wygrzewanie 10 dni
ETAP V – zakończenie wygrzewania po zredukowaniu temperatury do 18-15°C

Uwaga!

Przy ogrzewaniu pompą ciepła spotykamy się z informacjami od instalatorów, że maksymalna temperatura wody jaką mogą uzyskać w układzie wynosi 45°C. W tej sytuacji należy zmodyfikować przebieg cyklu wydłużając odpowiednio Etap IV do 12 dni.

Skuteczność wygrzewania jest zawsze uzależniona od pory roku, temperatury otoczenia, wietrzenia podczas wygrzewania, ocieplenia budynku i zastosowanego profilu wygrzewania.

Jeśli zaistnieją uzasadnione racje, zawsze alternatywnie można przyjąć profil wygrzewania jak dla betonu. Różni się on od pokazanego na diagramie tym, że dojście do etapu III (od temp. 25°C do 55°C) odbywa się statycznie przez stopniowe podnoszenie temperatury o 5°C po każdej dobie grzania, analogicznie postępujemy z przejściem do etapu V (od temp. 55°C do 18°C).

Jak się dowiemy, że posadzka osiągnęła odpowiednią wilgotność do układania okładzin podłogowych?

Nie ma innej możliwości sprawdzenia wilgotności jastrychu jak tylko poprzez pomiar za pomocą wagosuszarki lub aparatu CM, co wiąże się z pobraniem próbki z posadzki.

Można oczywiście kontrolnie przeprowadzić test foliowy, który pokaże nam czy proces wygrzewania nie należy wydłużyć, ale nie jest to wystarczające do określenia stopnia wilgotności pod kątem wykonania okładzin podłogowych.

Poziom wilgotności resztkowej posadzki anhydrytowej z ogrzewaniem podłogowym, niezależnie od rodzaju okładzin, wynosi 0,5%CM.

Nieco mniej restrykcyjne wymogi stawiane są przed posadzkami w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego. Wilgotność resztkowa podkładu podłogowego powinna spełniać następujące wymagania:

    • dla podłóg paroszczelnych (PCV i parkiet) nie więcej niż 0,5% CM,
    • dla podłóg paroprzepuszczalnych (dywany, wykładziny dywanowe) nie więcej niż 1,0%CM,
    • dla podłóg hamujących parę (płytki) nie więcej niż 1,0%CM.

Omówienie testów foliowych oraz więcej informacji w zakładce INFOKlient.